Kurzy radiační ochrany

Související legislativa:

Co je nového v legislativě související s používáním rentgenových zařízení pro lékařské ozáření ?

Dnem 1. 1. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který zavádí nový pojem "registrace". Používat zubní, veterinární rentgenová zařízení a kostní denzitometry po 1.1.2017 lze pouze po provedení registrace této činnosti podle § 10 atomového zákona.  


Registrant ustanoví osobu zajišťující radiační ochranu registranta (OZARO). 

Tato osoba je povinna podle § 230 odst. 1 vyhlášky 422/2016 Sb. splnit požadavky na odbornou přípravu do 31. 12. 2017 (absolvovat vzdělávací kurz v délce 6 hod). Pokud je držitelem oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany podle stávajícího zák. č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí absolvovat vzdělávací kurz do 5 let.

Vzdělávací kurz musí být opakován každých 5 let, podle § 20 vyhlášky 409/2016 Sb. a není ukončován zkouškou na SÚJB.

OZARO nově registrovaných osob musí absolvovat kurz do jednoho roku od ustanovení.

Z praktického pohledu vzhledem k nové legislativě je nejvhodnější a nejjednodušší, aby vzdělávací kurz absolvoval každý radiační pracovník, který obsluhuje nebo bude obsluhovat zubní rentgenové zařízení, resp. veterinární nebo kostní denzitometr. Registrant následně doloží SÚJB kopii potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu.

Držitel povolení pro používání rentgenových zařízení v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně ustanovuje osoby vykonávající soustavný dohled nad radiační ochranou

Tyto osoby musí absolvovat kurz radiační ochrany - odbornou přípravu osob zajišťujících soustavný dohled nad radiační ochranou

- Před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou: délka 20 hod, zakončeno zkouškou před komisí SÚJB, platnost ZOZ na dobu neurčitou

- Pro osoby, které mají již složenou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, následuje "další odborná příprava" osob vykonávajících soustavný dohled nad radiační ochranou: délka kurzu 6 hod / 1 x za 5 let, již bez zkoušky, zakončeno potvrzením o absolvování vzdělávacího kurzu, jehož kopii osoba doloží SÚJB.

Výměna intraorálních rentgenů

Podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. musí od 1.2.2018 intraorální rentgenová zařízení splňovat podmínku napětí větší než 60 kV


Nabízíme: Zprostředkování výměny intraorálních rentgenových zařízení s nominálním napětím menším než 60 kV

- Zajistíme odvoz a ekologickou likvidaci nevyhovujících rtg. zařízení

- Provedeme za Vás administrativní úkon - oznámení a předání dokladu o likvidaci na SÚJB

- Učiníme Vám nabídku na nové rentgenové zařízení včetně návrhu financování a zajištění administrativy s tím spojené

- Zprostředkujeme instalaci nového rentgenu a provedení přejímací zkoušky

- Provedeme administrativní úkony s tím spojené na SÚJB